สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 895/940–960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895 – 915 MHz/940 – 960 MHz

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 895-915/940-960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895-915 MHz/940-960 MHz ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2558 ต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมสรุปควมเห็นและเผยแพร่บนเว็บไชต์ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ไปแล้ว นั้น
    ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 895 – 915 MHz/940 – 960 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่ 895-915/940-960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) รวมถึงสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับเรียบร้อยแล้ว
    สำนักงาน กสทช.     ขอแจ้งสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารสรุปแผนความถี่ฯ.pdf
เอกสารสรุปประเด็นหลักเกณฑ์.pdf
 

Download

  • เอกสารสรุปแผนความถี่ฯ.pdf
  • เอกสารสรุปประเด็นหลักเกณฑ์.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:10:05 PM)

Download

Page views: 460