สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ...

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ... ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2558 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ไปแล้วนั้น
    ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป และที่ประชุมมีมติ เอกฉันท์เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวในกิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ทั้งนี้ ให้นำ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวนำเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ จะได้นำ (ร่าง) ประกาศที่ปรับปรุงแล้วไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป

เอกสารแนบ.pdf

Download

  • เอกสารแนบ-(3).pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:22:16 PM)

Download

Page views: 484