สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป

           ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อ 8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม สุโกศล กรุงเทพมหานคร และได้เปิดรับการยื่นเอกสารแสดงความเห็น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 โดยสำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความคิดเห็นฯ ทั้งหมด และได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
           กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น ประเภททั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ แล้ว
           ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำ (ร่าง)ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/8/2017 2:28:34 PM)

Download

Page views: 319