สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ และรายงานการศึกษาผลกระทบจากการกำกับดูแล (Regulatory Impact Analysis: RIA) ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

    ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค  กรุงเทพมหานคร และได้เปิดรับการยื่นเอกสารแสดงความเห็น ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยสำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมความคิดเห็นฯ ทั้งหมดและได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
    กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ แล้ว
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ และรายงานการศึกษาผลกระทบจากการกำกับดูแล (Regulatory Impact Analysis: RIA) ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำ (ร่าง)ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป
 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น-QoS-vioce.pdf
  • RIA-QoS-Voice.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/4/2017 2:20:28 PM)

Download

Page views: 327