สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ MF/HF

    ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ MF/HF โดยประกาศเชิญชวนเผยแพร่เอกสารรับฟังความเห็นผ่าน website สำนักงาน กสทช.ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ไปแล้วนั้น
ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ MF/HF ได้ดังนี้

 

Download

Create by  -   (8/4/2016 8:14:41 AM)

Download

Page views: 331