สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2554 แล้วนั้น

สำนักงาน กสทช.ได้รวบรวมและสรุปความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การยอมรับรายงานผลการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จากหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของต่างประเทศ ปรากฏอยู่ในเอกสาร Download ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. ได้ประมวลความเห็นทั้งหมดเสนอคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแล้ว
 

Download

Create by  -   (1/31/2016 8:46:48 PM)

Download

Page views: 284