สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และ (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน กสทช.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ และ (ร่าง) ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงาน กสทช.  สรุปรายละเอียดดังนี้

    - ประกาศเชิญชวนและเผยแพร่เอกสารรับฟังความเห็นผ่าน website สำนักงาน กสทช โดยมีระยะเวลวการรับฟังความคิดเห็นฯ ระหว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558
    - จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 14 กรกฎคม 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 109 คน
    ความคิดเห็นที่ได้รับ และผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทางในการดำเนินการต่อไป มีรายละเอียดปรากฏตามตารางบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

Download

  • ความเห็น-ต่อ-ร่าง-ประกาศ-กสทช.pdf
  • ความเห็น-ต่อ-ร่าง-ระเบียบ-กสทช.pdf

Create by  - Global  Administrator (3/24/2016 6:56:31 PM)

Download

Page views: 281