สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม่ข่าย (Base Unit) และเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย (Pocket Unit) (เอกสารที่แนบมาชื่อไฟล์ hearing)

1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
2-(ร่าง)+ประกาศ+กสทช.+เรื่อง+มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ(สถานีแม่ข่าย).pdf 
3-(ร่าง)+ประกาศ+กสทช.+เรื่อง+มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ(ลูกข่าย).pdf 

Download

  • 1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf
  • 2-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ(สถานีแม่ข่าย).pdf
  • 3-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ(ลูกข่าย).pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:56:09 PM)

Download

Page views: 363