สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ....

 สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. .... ตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ดังนี้
                1) ประกาศเชิญชวนการรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วัน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. นับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2558
                2) จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2558
                3) กำหนดให้ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ จัดส่งความเห็นให้สำนักงาน กสทช. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านอีเมล์ที่กำหนดไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ก่อนรวบรวมเสนอต่อ กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
4) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
    โดยในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปดังกล่าว มีผู้ยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย และมีความเห็นที่ได้รับในวันที่มี  การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 จำนวน 35 ราย ซึ่งที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ พ.ศ. ....
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำร่างประกาศดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

 เอกสารแนบ.pdf 

Download

  • เอกสารแนบ-(2).pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:18:32 PM)

Download

Page views: 339