สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย ระหว่างวันที่ 1๐ เมษายน 2558 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 และได้เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย บนเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ก่อนนำเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป แล้วนั้น  
    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย และเห็นชอบการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดแนบท้ายนี้
    ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 0151 - 60  ต่อ 669,908

 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:30:42 PM)

Download

Page views: 330