สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

รายงานการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ

ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
………………………………..
                   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวย

                    สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่ร่างประกาศดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 โดยกำหนด รับความคิดเห็นจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 และได้ประกาศเพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

                   การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต/ผู้ประกอบการโทรคมนาคม องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ สถาบันการศึกษา และสำนักงาน กสทช. รวมทั้งสิ้น 115 ราย

                    สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปความคิดเห็นสาธารณะแนบท้ายนี้

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง+กิจการโทรทัศน์.pdf 
 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง-กิจการโทรทัศน์.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:47:39 PM)

Download

Page views: 305