สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่3) พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... โดยได้ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศฯ ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นั้น
             สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่มีต่อผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ และเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบถึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.pdf

Download

  • ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:57:53 PM)

Download

Page views: 263