สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4)

    ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) ระหว่าง วันที่ 11 เมษายน 2559 – 13 พฤษภาคม 2559  และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นั้น สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว นำเสนอต่อที่ประชุม กสท. และ กสทช. เพื่อพิจารณา ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวแล้ว
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 4) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป

 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  -   (8/4/2016 8:05:54 AM)

Download

Page views: 300