สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 ด้วยในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีมติดังนี้
    1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
    2. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ให้นำร่างประกาศดังกล่าวข้างต้นเสนอประธาน กสทช. ลงนาม ก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  ให้สำนักงาน กสทช. จัดทำบันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประกอบด้วยความคิดเห็นที่ได้รับ มติหรือผลการพิจารณาของ กสทช. ที่มีต่อความคิดเห็นดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลและแนวทางในการดำเนินการต่อไป และเผยแพร่บันทึกดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ดังนี้
- เอกสารสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ
- (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Download

  • ร่างประกาศ-(ฉบับแก้ไขภายหลังการรับฟังความคิดเห็น)-2.docx
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ-(ประกาศ-อินเตอร์เน็ท).docx

Create by  -   (6/7/2016 12:37:41 PM)

Download

Page views: 275