สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  ตั้งแต่วันที่  10 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2559 รวมทั้งได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)  ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/30/2016 9:48:00 AM)

Download

Page views: 274