สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ....

    ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยวิธีการยื่นเอกสาร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 26 เมษายน 2560 รวมถึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นั้น
    ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
    สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว พร้อมผลการพิจารณาและแนวทางดำเนินการ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

  • ตารางสรุปความคิดเห็น_แผน-USO-_2560-2564.pdf
  • ตารางสรุปความคิดเห็น_ประกาศ_ค่า-USO.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/7/2017 4:07:10 PM)

Download

Page views: 324