สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป

     ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2556 และเพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด  สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.pdf

Download

  • ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.pdf

Create by  -   (1/31/2016 5:46:04 PM)

Download

Page views: 354