สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 และวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ตามลำดับ รวมทั้งได้จัดให้มีการทดสอบการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Pre-Mock Auction) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะนั้น 

                สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. ได้มีมติสาระสำคัญคือเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น+_ร่าง_+หลักเกณฑ์วิธีการ+และเงื่อนไข+การประมูลดิจิตอล.pdf 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น-_ร่าง_-หลักเกณฑ์วิธีการ-และเงื่อนไข-การประมูลดิจิตอล.pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:20:56 PM)

Download

Page views: 324