สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ทีไม่ใชเคลื่นความถี่ พ.ศ. ....

ตามที่ สำนักงาน กสทช.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ทีไม่ใชเคลื่นความถี่ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2556 และเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ และรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 9/2556 วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 นั้น
               สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 3/2556  วันอังคารที่ 26  มีนาคม2556 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของ กสท. ที่มีต่อความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. .... ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว

Download

  • สรุปผลการรับฟังความเห็นฯ.pdf

Create by  -   (3/28/2016 5:02:31 PM)

Download

Page views: 263