สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz (V-band) จำนวน 2 ฉบับ

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57 - 66 GHz (V-band) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57 – 66   กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์ ระหว่างวันที่ 2 - 31 มีนาคม 2559 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ สำนักงาน กสทช. ไปแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศทั้งสองฉบับที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้งสองฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป นั้น
     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้มีมติรับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57 – 66 GHz (V-band) จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการประจำที่ ย่านความถี่วิทยุ 57 - 66 กิกะเฮิรตซ์ พร้อมผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการ และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. จำนวน 2 ฉบับดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำร่างประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/28/2016 4:27:10 PM)

Download

Page views: 356