สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ

 ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ขึ้น ในระหว่างวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2560 ถึงวันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 ไปแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิตอลเพื่อการทดลองหรือทดสอบ ให้สาธารณะชนทราบเป็นการทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/9/2017 3:10:40 PM)

Download

Page views: 347