สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 27 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ฉบับ

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารหอประชุมชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ไปแล้ว  โดยได้จัดทำสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
 
     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไป ที่มีต่อสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ 27 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ฉบับ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
 
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/22/2017 11:05:22 AM)

Download

Page views: 280