สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์

 ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ไปแล้ว  โดยได้จัดทำสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
 
     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไป ที่มีต่อสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
 
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/9/2017 1:54:20 PM)

Download

Page views: 289