สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก

     ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4หลัก โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม 2559 - วันที่ 28 ตุลาคม 2559 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม2559 ณ สำนักงาน กสทช. นั้น 
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ ฯ ดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณา และ กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบในร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การลดหรือยกเว้นค่าบริการสำหรับการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 3 หลัก 4 หลัก แล้ว สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว
สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.)  โทร 02 670 8888 ต่อ 6402 6422 6423 และ 6424

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/11/2016 9:56:46 AM)

Download

Page views: 311