สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ ย่าน 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ย่านความถี่ 380-399.9 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ย่านความถี่ 401-405.9 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 406.2-410 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 430-450 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2557 - วันที่ 31 ตุลาคม 2557 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศทั้งสองฉบับที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ย่าน 380-510 MHz จำนวน 3 ฉบับ และมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 380-510 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบ Digital Trunked Radio ย่านความถี่ 380-399.9 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ย่านความถี่ 401-405.9 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 406.2-410 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 430-450 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุงในประเด็นการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และให้นำร่างประกาศดังกล่าวข้างต้นเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศทั้งสามฉบับดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำร่างประกาศทั้งสามฉบับดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป

Download

Create by  -   (3/25/2016 12:01:19 PM)

Download

Page views: 256