สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2559 - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของ กทค. ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้นำร่างประกาศดังกล่าวข้างต้นเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำร่างประกาศดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเผยแพร่ต่อไป
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/14/2017 2:33:15 PM)

Download

Page views: 349