สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ โดยได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๒๘  กันยายน ๒๕๕๕ รวมทั้งได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะขึ้น  ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

               สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว

เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf 

Download

  • เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 7:20:56 PM)

Download

Page views: 315