สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (โครงการฯ) โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดยให้สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวขึ้นใน 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 4, 5, 8 และ 10 กรกฎาคม 2557 โดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และภาคกลาง  (กรุงเทพมหานคร) ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเฉพาะประเด็น เรื่อง "แนวคิดการกำหนดมูลค่าคูปองที่คำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ" ภายใต้โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ที่กรุงเทพมหานคร นั้น

     สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อโครงการฯ ดังกล่าว นำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. ได้มีมติในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ดังปรากฏตามเอกสาร Download

1-ตารางสรุปรับฟังความคิดเห็น+4+ภาค+และลายลักษณ์อักษร.pdf
2-ตารางสรุปรับฟังความคิดเห็น+4+ภาค+และลายลักษณ์อักษร.pdf
 

Download

  • 1-ตารางสรุปรับฟังความคิดเห็น-4-ภาค-และลายลักษณ์อักษร.pdf
  • 2-ตารางสรุปรับฟังความคิดเห็น-4-ภาค-และลายลักษณ์อักษร.pdf

Create by  -   (1/31/2016 5:10:02 PM)

Download

Page views: 330