สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ….

     ตามที่ สำนักงาน กสทช.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. ระหว่างวันที่  6 มีนาคม 2558 – 10 เมษายน 2558 และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น

    สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2558 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ

     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ-(1).pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:49:16 PM)

Download

Page views: 285