สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

           ตามที่ สำนักงาน กสทช.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่  22 มีนาคม 2560 – 26 เมษายน 2560 และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมกสทช. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นั้น
         
           สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ฉบับดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ 

           ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง
           ตามที่ สำนักงาน กสทช.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระหว่างวันที่  22 มีนาคม 2560 – 26 เมษายน 2560 และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมกสทช. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นั้น
         
           สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ฉบับดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2558 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ 

           ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง
 

Download

  • สรุปความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/16/2017 9:05:05 AM)

Download

Page views: 333