สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมจำนวน 3 ฉบับ ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552
โดยมาตรฐานที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ได้แก่
1. (ร่าง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ MF/HF
2. (ร่าง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน ย่านความถี่วิทยุ     VHF สำหรับการสื่อสารข้อมูล ระบบ VHF Air-Ground Digital Link (VDL)
3. (ร่าง) มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่วิทยุ VHF/UHF สำหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูดและ/หรือข้อมูล
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/31/2016 11:06:02 AM)