สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง ร่าง สิทธิแห่งทาง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สรุปข้อคิดเห็นภาคผู้ประกอบการ
สรุปข้อคิดเห็นภาคหน่วยงานของรัฐ

Create by  -   (3/30/2016 5:00:57 PM)

Download

Page views: 231