สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB) และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB) และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ โดยจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร ไปแล้ว นั้น
     เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553  สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB) และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ เพื่อทราบเป็นการทั่วไป 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/22/2017 4:21:31 PM)

Download

Page views: 286