สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมติที่ประชุม กสทช. ต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ....

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมติที่ประชุม กสทช. ต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ....
ด้วย กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ดังนี้

        1. รับทราบสรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. .... และเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปลงเผยแพร่   ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป

        2. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ กสทช. เคยมีมติให้ความเห็นชอบร่างระเบียบหรือประกาศก่อนแล้วจึงมอบอำนาจให้มีการลงนามแทนประธาน กสทช. โดยที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบ       ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและ  ผู้ร้องเรียน พ.ศ. .... เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานผลกระทบในการกำกับดูแลขั้นกลาง (RIA) เรียบร้อยแล้ว

        3. มอบอำนาจให้ประธาน กทค. เป็นผู้ลงนามในระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ย    ข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. .... ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

        ขณะนี้สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างนำเสนอร่างระเบียบฯ ต่อประธาน กทค. เพื่อลงนามก่อนส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเมื่อระเบียบฯ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำนักงาน กสทช. จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

หัวข้อที่ 1 ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ....
หัวข้อที่ 2 สรุปความคิดเห็นต่อร่างระเบียบฯ (กรณียื่นเอกสารภายในกำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ)
หัวข้อที่ 3 สรุปความคิดเห็นต่อร่างระเบียบฯ (กรณียื่นเอกสารภายหลังครบกำหนดการรับฟัง  ความคิดเห็นสาธารณะแล้ว)

Create by  -   (8/14/2016 12:12:47 AM)

Download

Page views: 281