สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2558)

 ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) ระหว่างวันที่  10  เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต ไปแล้วนั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างพิจารณาวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป
(เอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558))

เอกสารแนบ+1-สรุปความเห็น-29052558-รายชื่อ1-9+-42+หน้า.pdf
รายชื่อ10-29982ราย+789+หน้า.pdf
รายชื่อ11-635ราย+19+หน้า.pdf
รายชื่อ13-665+ราย+20+หน้า.pdf 
รายชื่อ12-29889+ราย+832+หน้า.pdf 
รายชื่อ14-30072+ราย+837+หน้า.pdf 
รายชื่อ15-536+ราย+16+หน้า.pdf 
รายชื่อ16-30068+ราย+837+หน้า.pdf 
รายชื่อ17-515+ราย+16+หน้า.pdf 
รายชื่อ18-30050+ราย+836+หน้า.pdf 
รายชื่อ19-520+ราย+16+หน้า.pdf 
รายชื่อ20-29880+ราย+832+หน้า.pdf
รายชื่อ21-407+ราย+11+หน้า.pdf 
รายชื่อ22-29790+ราย+829+หน้า.pdf 
รายชื่อ23-423+ราย+13+หน้า.pdf 
 

Download

  • รายชื่อ19-520-ราย-16-หน้า.pdf
  • รายชื่อ20-29880-ราย-832-หน้า.pdf
  • รายชื่อ21-407-ราย-11-หน้า.pdf
  • รายชื่อ22-29790-ราย-829-หน้า.pdf
  • รายชื่อ23-423-ราย-13-หน้า.pdf
  •   รายการ 11 - 15 จาก 15   |   หน้า 2 จาก 2

Create by  - 2fellows  admin (1/31/2016 4:43:32 PM)