สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2558)

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558) ระหว่างวันที่  10  เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี-รังสิต ไปแล้วนั้น
สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างพิจารณาวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป

(เอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558))

Download

 • เอกสารแนบ-1-สรุปความเห็น-29052558-รายชื่อ1-9-42-หน้า.pdf
 • รายชื่อ10-29982ราย-789-หน้า.pdf
 • รายชื่อ11-635ราย-19-หน้า.pdf
 • รายชื่อ12-29889-ราย-832-หน้า.pdf
 • รายชื่อ13-665-ราย-20-หน้า.pdf
 • รายชื่อ14-30072-ราย-837-หน้า.pdf
 • รายชื่อ15-536-ราย-16-หน้า.pdf
 • รายชื่อ16-30068-ราย-837-หน้า.pdf
 • รายชื่อ17-515-ราย-16-หน้า.pdf
 • รายชื่อ18-30050-ราย-836-หน้า.pdf
 •   รายการ 1 - 10 จาก 15   |   หน้า 1 จาก 2

Create by  -   (3/25/2016 11:54:38 AM)

Download

Page views: 299