สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ...

1-ร่างประกาศ+กสทช.+(แก้ไข).pdf
2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Download

  • 1-ร่างประกาศ-กสทช-(แก้ไข).pdf
  • 2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:47:27 PM)

Download

Page views: 318