สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. …

Download

  • ร่างประกาศ-กสทช-(แก้ไข).pdf
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  -   (3/28/2016 4:39:03 PM)

Download

Page views: 266