สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. …

Download

  • ร่างประกาศ(แก้ไข้).pdf
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/28/2016 4:40:41 PM)