สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช.

Download

  • 1-หลักเกณฑ์การทดสอบ.pdf
  • 2-ผนวก-ก-แบบคำขอรับบริการทดสอบ.pdf
  • 3-ผนวก-ข-แบบรายงานผลการทดสอบ.pdf
  • 4-ผนวก-ค-รายการเครื่องมือสำหรับการทดสอบ.pdf
  • 5ผนวก-ง-คำขอลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ.pdf
  • 6-ผนวก-จ-รับลงทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (31/1/2559 19:58:28)