สรุปผลการรับฟังความคิด้ห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานของสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก พ.ศ. …

Download

  • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/28/2016 3:03:39 PM)