สรุปผลการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57 - 66 GHz

ตามที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ที่มีต่อรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์  เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น (Short Range Devices) ย่านความถี่วิทยุ 57 – 66 GHz ในลักษณะ Wireless Local Area Network (WLAN) หรือ Wireless Personal Area Network (WPAN) พ.ศ. ... ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเวปไซต์สำนักงาน กสทช. ต่อไป
     สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf 
 

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 5:41:02 PM)

Download

Page views: 301