สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB) และประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ฉบับ

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB) และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 4 ฉบับ ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป ดังนี้
1. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB)
2. ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 78-79 เมกะเฮิรตซ์ หรือ 245 -247 เมกะเฮิรตซ์
3. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน ย่านความถี่วิทยุ78-79 เมกะเฮิรตซ์
4. ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับคลื่นความถี่ภาคประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 -247 เมกะเฮิรตซ์
เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ข้างต้น และเป็นไปตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553  สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมคลื่นความถี่ภาคประชาชน (Citizen Band : CB) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ทั้ง 4 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ เพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/28/2017 9:44:01 AM)

Download

Page views: 390