สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 รวมทั้งได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่เอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/10/2018 9:14:43 AM)

Download

Page views: 388