สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ สำนักงาน กสทช. นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อประกาศให้สาธารณะชนทราบตามแนวทางที่กำหนดใน ข้อ 26 ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548  ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/3/2018 3:38:31 PM)

Download

Page views: 428