สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑและวิธีการนําค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่า USO)

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/19/2018 4:44:52 PM)

Download

Page views: 392