สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับการใช้งานเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างห้องส่งกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Studio-Transmitter Link) ย่านความถี่ 300-320.1 เมกะเฮิรตซ์

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุ สำหรับการใช้งานเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างห้องส่งกับเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (Studio-Transmitter Link) ย่านความถี่ 300-320.1 เมกะเฮิรตซ์ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น
ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวต่อไป

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/3/2018 9:15:50 AM)

Download

Page views: 410