รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น
สำนักงาน กสทช. ขอสรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นข้างต้น ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
 1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
สำนักงาน กสทช. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) โดยมีวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ โดยสำนักงาน กสทช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางโทรสารหมายเลข 02 278 3355 และ Email : nutsuda.a@nbtc.go.th
 

Download

  • เอกสารแนบ.pdf
  • สรุปวิเคราะห์ผลกระทบและความคุ้มค่าฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/6/2018 9:04:07 AM)

Download

Page views: 450