รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เป็นร่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) **เฉพาะประเด็นที่ขัดกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ**"

Download

  • การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย.pdf
  • ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น.pdf
  • รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ-ร-บ-กสทช_.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/8/2019 4:15:44 PM)

Download

Page views: 512