สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นั้น
     ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 มีมติ ดังนี้
     1. เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำไปลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป 
     2. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียน  และการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้ ให้นำประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
     สำนักงาน กสทช. เห็นควรแจ้งผลการพิจารณาของ กสทช. ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การลงทะเบียนและการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อประกาศให้สาธารณะชนทราบ ตามแนวทางที่กำหนดในข้อ 26 ของระเบียบ กทช. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 สอดคล้องตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/15/2019 2:10:43 PM)

Download

Page views: 419